Tài liệu IELTS Archive

IELTS là bài test tiếng Anh hàng đầu thế giới về ngôn ngữ quốc tế và giáo dục đại học

  Số lượng các tổ chức chấp nhận kết quả thi IELTS (Hệ thống Kiểm tra Tiếng Anh Quốc tế) đã đạt đến 10.000, củng cố vị trí của bài kiểm tra này như là bài kiểm tra tiếng Anh hàng đầu thế giới về giáo dục và mục đích di cư toàn cầu. Các