IELTS là bài test tiếng Anh hàng đầu thế giới về ngôn ngữ quốc tế và giáo dục đại học

  Số lượng các tổ chức chấp nhận kết quả thi IELTS (Hệ thống Kiểm tra Tiếng Anh Quốc tế) đã đạt đến 10.000, củng cố vị trí của bài kiểm tra này như là bài kiểm tra tiếng Anh hàng đầu thế giới về giáo dục và mục đích di cư toàn cầu. Các

Những điều cần biết thông số báo cáo giám sát môi trường định kỳ

những điều cần biết về điều hành số liệu (báo cáo giám sát môi trường định kỳ): I/. Quan trắc môi trường(báo cáo giám sát môi trường định kỳ): 1. Số liệu quan trắc môi trường(báo cáo giám sát môi trường định kỳ) gồm: a) Kết quả quan trắc môi trường(báo cáo giám sát môi